ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره امور تربیتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
استان يزد

قالب طرح درس روزانه(يزد)  

مشخصات كلي

شماره طرح درس:

مجري:حميده زارع

محل اجرا:دبيرستان طوبي

نام درس:تفكر و سبك زندگي

تاريخ اجرا:

كلاس:هفتم

موضوع درس:رفتار قاطعانه

مدت اجرا:45 دقيقه

تعداد دانش آموزان:25 نفر

هدف ها

1)- هدف كلي:

-دانش اموز مهارت قاطعيت و جرات ورزي را ياد بگيرد.

-دانش اموز ميتواند به درخواست نا به جاي ديگران «نه» بگويد.

 

2)- هدف هاي جزئي(هدفهاي مرحله اي) :

- دانش اموزبتواند ارزشهاي خود را بنويسد.

 

-دانش اموزبتواند در گروه همكاري كند.

-دانش اموز بتواند اظهار وجود كند.

-دانش اموز بداند فشار گروه همسالان چيست.

- دانش اموز بداند فشار گروه همسال هميشه منفي نيست.

-دانش اموز بتواند در برابر فشار  نا به جاي گروه همسال مقاومت كند.

-دانش اموز بداند رفتار قاطعانه به چه معناست.

-دانش اموز بتواند با كمك هم گروهي هايش نمايشنامه اي در زمينه رفتار قاطعانه بنويسد.

-دانش اموز بتواند نمايشنامه نوشته شده را بازي كند.

-دانش اموز بتواند به طور قاطعانه رفتار كند.

-دانش اموز بتواند عقيده خود را ابراز كند.

-دانش اموز ياد بگيرد چگونه ميشود بدون رناندن دوستان رفتار قاطعانه داشت.

-دانش اموز بداند رفتار قاطعانه نشانه ضعف نيست.

-دانش اموز بداند كمك گرفتن از ديگران نوعي شجاعت است.

-دانش اموز بتواند در مواقع لازم از ديگران كمك بگيرد.

-دانش اموز بداند كسي كه رفتار قاطعانه دارد داراي اعتماد به نفس بالايي هست.

دانش امو بداند كسي كه رفتار قاطعانه دارد انسان محترم و شجاعي است.

-دانش اموز بداند رفتار قاطعانع در افراد صادق و راستگو» صورت ميگيرد.

-دانش اموز بتواند تشخيص دهد داراي كدام يك از صفات «اعتماد به نفس بالا و شجاعت و صداقت» ميباشد.

 

 

 

انتخاب

1)- روش هاي تدريس :سخنراني،پرسش و پاسخ،بحث گروهي،ايفاي نقش،بارش فكري

2)- رسانه هاي آموزشي :                                                                                                                                   

      كتاب،فيلم،تخته سياه و گچ،كارت معرفي گروه،چارت

 

 

 

 

 

مراحل تدريس

 

1)- فعاليت هاي مقدماتي : سلام و احوالپرسي ، حضور و غياب دانش آموزان ، ديدن تكاليف جلسه قبل ، توجه به ويژگي هاي روحي و جسمي دانش آموزان ( كنترل تمام آنها)، زمان:5 دقيقه

 

 

3)- ارزشيابي تشخيصي (سنجش آغازين)وآموزش ترميمي ياجبراني :

از دانش اموزان سوالات زير پرسيده شود:

-فايده هاي دوستي را بگوييد.

-چگونه با همكلاسي جديد ارتباط برقرار ميكنيد؟

-در انتخاب دوست بايد چه نكاتي را رعايت كنيم؟

-اگر دوست شما درخواست نا به جايي داشت چه بايد كرد؟

زمان :3 دقيقه

 

 

4)- آمادگي :معلم اسم دانش اموان را بر روي كاغذهاي كوچكي نوشته و انها را تا ميزند و با قيد قرعه دانش اموزان را در گروههاي سه نفره قرار ميدهد و به هر گروه كارت مشخصه گروه را ميدهد .براي انها توضيح ميدهد كه بايد با هم همكاري داشته باشند و امتياز گروه براي تمام اعضاي گروه ميباشد.زمان:5 دقيقه

 

 

 

 ارائه درس :

              فعاليت معلم ( حالت)                                                 فعاليت دانش آموزان (عكس العمل)

 زمان :25 دقيقه                  

ادامه مراحل تدريس

 

-معلم ابتدا حديثي از حضرت علي عليه سلام را ميخواند

سخاوت و شجاعت از صفاتي است كه خداوند سبحان انرا در وجود هر كسي كه دوست داشته باشد و ازموده باشد ميگذارد.

 

-معلم از اعضاي هر گروه ميخواهد داستان صفحه ي 123 را بخوانند و به دو پرسش ان جواب دهند.هنگامي كه دانش اموان مشغول پاسخ دادن به سوالات هستند معلم بين گروهها رفت و امد ميكند و به انها كمك ميكند.

 

 

 

معلم از دانش اموزان هر گروه ميخواهد جواب سوالها را بخوانند و معلم جوابها را پاي تخته مينويسد.

 

معلم از دانش اموزان ميخواهد هر كدام اول چند دقيقه فكر كنند و سپس جدول صفحه ي 124 را كامل كنند.

 

معلم كنترل ميكند كه همه دانش اموزان متوجه جدول شده باشند و ان را كامل كنند.

 

معلم از دانش اموزان سوال ميكند چرا افراد به درخواست نا بجاي ديگران جواب مثبت ميدهند؟ از روش بارش فكري.

 

معلم جواب دانش اموزان را روي تخته سياه مينويسد.

 

معلم توضيح ميدهد عده اي از رفتار از روي شرم يا از ترس از دست دادن دوستانشان به درخواست نابجاي ديگران جواب مثبت ميدهندو يا ميخواهند كم نياورند . و با اين كار شان حتي بالاهاي بزرگي به سرشان ميايد و حتي ممكن است به سيگار يا مواد مخدر معتاد شوند.معلم توضيح ميدهد پاسخ شجاعانه به درخواست نا به جاي ديگران را رفتار قاطعانه ميگويند .

 

-فعاليت گروهي سوم:معلم از دانش اموزان ميخواهد فعاليت شماره سه را انجام دهند و هر گروه نمايشنامه اي را بنويسد كه در ان دوستي كه با او روي در بايستي داريد درخواست بي جايي از شما دارد و شما نميخواهيد دوستيتان خراب شود .و با جملات زير پاسخ او را ميدهيد:

بله مهم است كه شما ميرنجيد ولي من نميتوانم ان كار را انجام دهم يا مشكلاتي كه دارم براي من كافي است و نميخواهم انها را بيشتر كنم.يا متاسفم نميتوانم اين كار را انجام دهم يا دلايل خود را بيان كنيديا انتظار نداشتم شما دوست خوب به من چنين پيشنهادهايي بدهيد.و...

 .

 

نمايش دادن قسمتي از فيلم مريم تا انجا كه مريم شب به خانه ميايد.

 

معلم بعد از تماشاي فيلم از دانش اموزان ميخواهد در گروه خود بحث كنند كه مريم چه بايد ميكرد

.

 

معلم از گروه ها ميخواهد تا پاسخ خود را بخوانند.

 

معلم دعوت ميكند دانش اموزان بقيه فيلم را ببينند.

 

معلم فشار گروه همسال را تعريف ميكند.

 

 

معلم ياداوري ميكند كه فشار گروه همسال ممكن است خوب باشد مثل تشويق به درس خواندن يا تشويق به نماز خواندن.و ممكن است فشار گروه همسال منفي باشد مثل فيلم نمايش داده شده يا داستان بحث اول كلاس

 

معلم از دانش اموزان هر گروه ميخواهد نكات مهم صفحه ي 126 را ارام براي هم بخوانند.

 

معلم از دانش اموزان كلاس ميخواهد همه با هم نكات مهم صفحه ي 126 را بخوانند.

 

معلم از دانش اموزان ميخواهد جمع بندي كنند كه چه كساني رفتار قاطعانه از خود نشان ميدهند

 

معلم از چند گروه ميخواهد نظرات خود را بگويند و پاي تخته مينويسد.

 معلم چارتي را كه تهيه كرده در مورد خصوصيات افرادي كه رفتار قاطعانه دارند را به تخته ميچسباند و از دانش اموزان ميخواهد همه با صداي بلند انرا بخوانند.

 

معلم از اعضاي هر گروه ميخواهد ببينند كدام صفت در انها وجود دارد.و روي اين مسيله فكر كنند.

 

-          معلم از دانش اموزان ميخواهد اگر ايه يا حديثي در مورد شجاعت ميدانند بگويند.و پاي تخته بنويسند.

 

 

دانش اموزان با هم همكاري ميكنند و به سوالات پاسخ مي دهند.

 

 

 

دانش اموزان هر گروه مي خوانند .

 

 

دانش اموزان جدول را كامل مي كنند .

 

 

دانش اموزان پاسخ مي دهند.

 

 

 

 

 

دانش اموزان گوش مي دهند.

 

 

 

 

 

دانش اموزان انجام مي دهند .

 

 

 

 

 

 

دانش اموزان فيلم را مي بينند.

 

دانش اموزان در گروه خود بحث مي كنند

دانش اموزان هر گروه جواب خود را مي خوانند.

 

دانش اموزان مي بينند.

 

 

 

دانش اموزان گوش مي دهند.

 

 

دانش اموزان در هر گروه مي خوانند.

 

 

دانش اموزان با هم مي خوانند.

 

دانش اموزان انجام مي دهند.

 

دانش اموزان نظر خود را مي گويند.

 

دانش اموزان با صداي بلند مي خوانند.

 

 

 

 

 

 

 

دانش اموزان پاي تخته مي نويسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت هاي تكميلي

6)- جمع بندي و نتيجه گيري : معلم رفتار قاطعانه را تعريف ميكند و مثالي ميزند. معلم در مورد فشار گروه همسال توضيح ميدهد.معلم ميگويد چه كساني رفتار قاطعانه دارند و چنانچه ما نتوانيم اين رفتار را داشته باشيم چه صدمه اي ميبينيم. و در برابر فشار دوستانمان بايد چگونه پاسخ دهيم تا رنجش كمتري بوجود ايد .       زمان:4 دقيقه

 

 

7)- ارزشيابي تكويني(مرحله اي) :

معلم از دانش اموزان ميپرسد رفتار قاطعانه يعني چه؟

چه كساني رفتار قاطعانه دارند؟

چرا بايد رفتار قاطعانه داشت.

فشار گروه همسال چيست و چگونه به درخواست نا به جاي دوستانمان نه بگوييم

زمان:5دقيقه

 

 

8)- تعيين تكليف :معلم از دانش اموزان هر گروه ميخواهد نمايشنامه هاي سه چهار دقيقه اي و جالب در مورد رفتار قاطعانه نوشته و تمرين كنند.

معلم از دانش اموزان ميخواهد تعاريف درس را ياد حفظ كنند.

معلم از دانش اموزان ميخواهد در طول هفته دقت كنند كه اگر درخواست نابه جايي از انها شد جواب قاطعانه بدهند و موضوع را جلسه اينده گزارش كنند.     زمان سه دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/01
تعداد بازدید: 260
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal